آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب ۱۳۱۷ وزیر عدلیه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا
مصوب 1317 وزیر عدلیه

توضیحات

نظر به این که بین مراجعه ‌کنندگان به عدلیه و یا اداره ثبت‌اسناد و املاک اشخاصی یافت می ‌شوند که از قوانین و سایر مقررات بی ‌اطلاع بوده و تمکن کافی هم برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و به ‌این ‌ترتیب نمی ‌توانند از وسایلی که قانون در دسترس آن‌ ها گذاشته استفاده نموده به ‌حق خود برسند وزارت عدلیه به شرح سواد پائین دفتر راهنمایی برای هدایت آن ‌ها تشکیل و انجام این امر را به عهده کانون وکلا قرارداد تا وظیفه مهمی را که وکلا عدلیه در …