آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹/۵/۱۴ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات

1,000,000 ریال

آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369/5/14 مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات