آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹/۵/۱۴ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369/5/14 مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات

توضیحات

ماده ۱ –  به منظور پیش گیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد….