آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات

1,000,000 ریال

آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
مصوب 28/ 8/ 1393 با اصلاحات و الحاقات