آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
مصوب 28/ 8/ 1393 با اصلاحات و الحاقات

توضیحات

فصل اول ـ جذب و انتصاب رؤسا و اعضای شعب
ماده ۱ـ شرایط عمومی و اختصاصی جذب و انتصاب رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که از این پس در این آیین نامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، به شرح زیر می باشد:
الف ـ شرایط عمومی:
۱ـ تابعیت اصلی جمهوری اسلامی ایران.