آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گرو و تغییر مقام قضات مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گرو و تغییر مقام قضات
مصوب 5/ 6/ 1393 رییس قوه قضاییه

توضیحات

مقدمه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفا می کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عمل کرد آنان و نظام مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس، آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییرمقام قضات مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با درنظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می گردد: