آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گرو و تغییر مقام قضات مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گرو و تغییر مقام قضات
مصوب 5/ 6/ 1393 رییس قوه قضاییه