آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی
مصوب 10/ 11/ 1389

توضیحات

ماده ۱- درصورت نقض ممنوعیت ‌های موضوع ماده (۴۵) قانون سیاست ‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مرتکب یا مرتکبان به موجب بند (۱۲) ماده (۶۱) قانون یاد شده با حکم شورای رقابت و باتوجه به نوع عمل ارتکابی و میزان تاثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال به شرح مندرج در ماده (۳) محکوم خواهند شد…