آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹

1,000,000 ریال

آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی
مصوب 10/ 11/ 1389