آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم ، آرد نان مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم ، آرد نان مصوب 16/ 6/ 1366 با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه