آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم ، آرد نان مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم ، آرد نان مصوب 16/ 6/ 1366 با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

فصل اول – تخلفات و تعزیرات*
* نظریه شماره ۸۸۰۱/ ۷- ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قطع نظر از این که مواردی که در آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان مصوب ۱۶/ ۶/ ۱۳۶۶ کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام احصاء شده در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ تصریح نشده است، آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان نسخ نشده و به اعتبار و قوت خود باقی است، زیرا مصوبه فوق الذکر که در سال ۱۳۶۶ تصویب شده است و متفاوت با قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع …