آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 27/ 4/ 1385 رییس قوه قضاییه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه