آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 27/ 4/ 1385 رییس قوه قضاییه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

با توجه به ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون ‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده٢ آئین‌ نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌ نامه تعرفه حق‌ الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.
ماده ١ – قرارداد حق‌ الوکاله طبق ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال ١٣٣٣ بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌ الوکاله …