آیین نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 18905 / 93 / د ش          24 / 12 / 1393

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان تبلیغات اسلامی  -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به پیوست مصوبه « آیین نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» که در جلسات ۲۳ مورخ 7 / 4 / 1393 ، ۲۴ مورخ 3 / 8 / 1393 و ۲۵ مورخ 2 / 12 / 1393۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

توضیحات

آییننامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان تبلیغات اسلامی  -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به پیوست مصوبه « آیین نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» که در

جلسات ۲۳ مورخ ۷ / ۴ / ۱۳۹۳ ، ۲۴ مورخ ۳ / ۸ / ۱۳۹۳ و ۲۵ مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳۰ شورای توسعه فرهنگ

قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجراء ابلاغ می گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

محمدرضا مخبر دزفولی
آییننامه تشکیل هیأت رسیدگی
مصوب جلسات ۲۳ مورخ ۷ / ۴ / ۱۳۹۳ ، ۲۴ مورخ ۳ / ۸ / ۱۳۹۳ و ۲۵ مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی :
مقدمه :
در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور ایجاد ساز و کار لازم برای هماهنگی دستگاه ها
در اجرای ضوابط و مقررات تأسیس مراکز ، مؤسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت
آن ها ، مصوب جلسه ۳۷۵ مورخ ۸ / ۸ / ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و حسن تعامل ، هماهنگی و هم افزایی
در انجام وظایف مصرح و قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و اتخاذ روش های
مطلوب و پرهیز از موازی کاری در عرصه سامان دهی مشارکت های مردمی و صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های
قرآن و عترت ، هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور – که به اختصار هیأت نامیده می شود –
 به شرح مواد آتی تشکیل می شود .

آییننامه تشکیل هیأت رسیدگی

ماده ۱-

وظایف و اختیارات هیأت :

کلیه وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه

صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و تعیین ضوابط و نحوه

حمایت از این مؤسسات به این هیأت واگذار می شود .

تبصره ۱ کلیه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با عناوین مختلف اعم از مرکز ، مجمع ، بنیاد ، انجمن

و سایر