آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۴۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

فصل اول- ترتیب ممیزی

ماده ۱

برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر به یک یا چند منطقه تقسیم می شود.

 

ماده ۲

مأمور مميزى مكلف است هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه و اعیان و مستحدثات هر ملک و نوع ساختمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی و حتى المقدور…

توضیحات

آیین نامه ترتیب ممیزی

آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۴۸

فصل اول- ترتیب ممیزی

ماده ۱  برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر به یک یا چند منطقه تقسیم می شود.

ماده ۲ مأمور ممیزى مکلف است

هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه و اعیان و مستحدثات هر ملک و نوع ساختمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی

حتى المقدور نام و نشانی مالک و شماره ملک ( پلاک ثبتی ) را به مسئولیت خود تعیین و در اوراق ممیزی قید نموده و اوراق مزبور را بواحد ممیزی تسلیم کند .

ماده ۳ شهرداری مکلف است بر اساس اوراق ممیزی شناسنامه ای حاوی مشخصات کامل هر ملک برای املاک واقع در حوزه شهرداری تهیه نماید.
در شهرهایی که برای املاک و اراضی و مستحدثات واقع در محدوده شهر قبلا شناسنامه شهری تهیه شده باشد .
شهرداری می تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در آن شناسنامه ها بر طبق ضوابط مندرج در ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار دهد .
ماده ۴  شهرداری مکلف است بر اساس شناسنامه مذکور در ماده ۳ این در ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری بهای هر ملک را تعیین نموده.
بر اساس آن عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخیص نماید.
ماده ۵ آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید در یکی از جرائد کثیر الانتشار تهران و هم چنین در یکی از جرائد کثیر الانتشار محل ( در صورتی که وجود داشته باشد ).
در سه نوبت هر نوبت به فاصله ۵ روز منتشر شود.
بر آن باید پایان ممیزی از طرق الصاق آگهی در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین منطقه برسد .
ماده ۶  در آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید نکات و موارد زیر مشخص شود :
الف – اعلام پایان ممیزی منطقه .
ب  – حدود دقیق منطقه ای که ممیزی در