آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

1,000,000 ریال

آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی
مصوب 27/ 12/ 1358 شورای انقلاب اسلامی