آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۷۱ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه بهداشت محیط
مصوب 24/ 4/ 1371 هیأت وزیران

توضیحات

‌ماده ۱ – تعاریف:
‌الف – بهداشت محیط: بهداشت محیط زراعت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه‌ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر‌ می‌گذارند.
ب – آب آشامیدنی:
آب آشامیدنی: آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئی ‌در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد