آیین نامه انجمن های حمایت زندانیان مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۶۰ شورای عالی قضایی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه انجمن های حمایت زندانیان

مصوب 11/12/1360 شورای عالی قضایی

توضیحات

فصل اول- تشکیلات

ماده ۱– انجمن حمایت زندانیان برای اجرای وظایفی که به موجب اساس نامه بر عهده دارد دارای دفتری خواهد بود که تحت نظر مدیرعامل انجمن انجام وظیفه خواهد کرد. …