آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۶۳ هیئت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اماکن عمومی
مصوب 23/ 3/ 1363 هیئت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* نظریه شماره ۲۶۴۰/ ۷- ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با تصویب قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲، آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۶۴ و اصلاحیه آن مربوط به مسئولیت نظارت نیروی انتظامی بر اماکن عمومی لغو نشده و به اعتبار خود باقی است.
۲- با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران به تاریخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی و اصلاحی آن، تداخلی بین وظیفه نظارتی نیروی انتظامی بر اماکن عمومی و وظیفه صنفی سازمان تاکسی رانی …