آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۶۳ هیئت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اماکن عمومی
مصوب 23/ 3/ 1363 هیئت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه