آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۵

1,000,000 ریال

آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان

دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355