آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/ ۵/ ۱۳۴۳ (کمیسیون خاص مشترک مجلسین)

1,000,000 ریال

آیین نامه اصلاحات ارضی
مصوب 3/ 5/ 1343 (کمیسیون خاص مشترک مجلسین)