آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/ ۵/ ۱۳۴۳ (کمیسیون خاص مشترک مجلسین)

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اصلاحات ارضی
مصوب 3/ 5/ 1343 (کمیسیون خاص مشترک مجلسین)

توضیحات

فصل اول – اجاره
‌ماده ۱ – در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد ‌اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آن ها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید.
‌تبصره ۱ – در صورتی که شرکت تعاونی روستایی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با ‌شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال ‌الاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد به نفع خود برداشت