آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۰/ ۵/ ۱۳۲۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه استملاک اتباع خارجه
مصوب 10/ 5/ 1328
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه