آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۰/ ۵/ ۱۳۲۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه استملاک اتباع خارجه
مصوب 10/ 5/ 1328
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده‌ ۱ ـ اتباع‌ خارجه‌* که‌ در ایران‌ می ‌خواهند ملکی‌ برای‌ محل‌ سکونت‌ یا صنعت‌ یا کسب‌ خود استملاک‌ نمایند باید اظهار نامه ‌ای‌ مشتمل‌ بر مشخصات ‌زیر به ‌اداره‌ ثبت‌ محل‌ وقوع‌ آن‌ ملک‌ بدهند تا برای‌ تحصیل‌ اجازه‌ به ‌اداره‌ کل‌ ثبت‌ فرستاده‌ شود**.
*¬ نظریه شماره ۲۱۳۶/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شخص اخراج شده از کشور عراق که تابعیت ایران را دارد از شمول مقررات مربوط به