آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۲ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند. …