آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
مصوب 22/ 3/ 1391 رییس قوه قضاییه

توضیحات

در اجرای بند ۶ سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱/۹/۱۳۸۸ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به این که در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه …