آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مورد تأیید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان) و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۶ با لحاظ تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

مورد تأیید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان) و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به تاریخ 27/ 12/ 1386

با لحاظ تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه قضاییه