آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی کمیسیون های
جلوگیری از سوانح راه آهن
مصوب 24/ 5/ 1386 هیأت وزیران

توضیحات

ماده۱ـ دراین آیین ‌نامه عبارات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ کمیسیون سوانح ناحیه: کمیسیونی متشکل از اعضاء به شرح آتی است که به منظور کنترل و به کارگیری آیین ‌نامه ‌ها و دستورالعمل های اجرایی، پیشگیری و رسیدگی به سوانح احتمالی در نواحی راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.
ب ـ کمیسیون عالی سوانح: کمیسیونی متشکل از اعضاء به شرح آتی است که به منظور پیشگیری از سوانح احتمالی، تهیه دستورالعمل ها و مقررات عملیاتی و اجرایی و نظارت بر اجرای آن ها و رسیدگی به تقاضای تجدید نظر نسبت به آرای صادره در کمیسیون های سوانح نواحی به شرح مندرج در این آیین ‌نامه در مرکز راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.