آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب ۱۳۸۵/۸/۳۰ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب 1385/8/30 رییس قوه قضاییه