آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب ۱۳۸۵/۸/۳۰ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب 1385/8/30 رییس قوه قضاییه

توضیحات

در اجرای ماده۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ و به منظور سامان دهی و نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق…