آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۶۹ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب
16/ 3/ 1369 هیأت وزیران

توضیحات

‌ماده ۱ – موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بار نامه داخلی موضوع قانون « ‌الزام شرکت ‌ها و مؤسسات ترابری جاده ‌ای به استفاده از صورت ‌وضعیت مسافری و بار نامه» مصوب ۱۳۶۸ نمی ‌باشد.
۱ – حمل محصولات کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه، مشروط بر آن که در مسیر تردد این قبیل محصولات مؤسسه حمل و نقل‌ مجاز وجود نداشته …