آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۶۹ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب
16/ 3/ 1369 هیأت وزیران