آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 30/ 4/ 1395 هیأت وزیران