آیین نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 30/ 4/ 1395 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱- در این آیین ‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏ روند:
الف – قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی.
ب – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ – نهاد: نهاد مأذون از طرف ولی فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)).
ت – کاشف: دستگاه‏ ها و ضابطان موضوع ماده (۳۶) قانون.