آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۶/ ۴/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 6/ 4/ 1395 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

توضیحات

فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن.
ب-ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ-صورت جلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز …