آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 1397/4/10

توضیحات

در اجرای مواد ٢۵٢ و ۵۵٧ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است. …