آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۷۹/۶/۲۶ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1379/6/26 رییس قوه قضاییه