آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریای ایران مصوب ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۷ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریای ایران
مصوب 13/ 8/ 1397 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون دریایی ایران – مصوب ۱۳۴۳- و اصلاحات بعدی آن.
ب – سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.
پ – کشتی: شناوری که با داشتن شرایط مندرج در ماده (۱) قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کرده است.