آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریای ایران مصوب ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۷ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریای ایران
مصوب 13/ 8/ 1397 هیأت وزیران