آیین نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۸۴ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
مصوب 2/ 5/ 1384 هیأت وزیران

توضیحات

ماده‌ ۱ـ در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف- سازمان های قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده (که از این پس سازمان نامیده می شوند):
اعم از هر موسسه‌، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه هایی از قبیل قیمت کالاو خدمات اعم …