آیین نامه اجرایی ماده ( ۳۴ ) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

توضیحات

آییننامه اجرایی ماده (۳۴)

آییننامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

شماره ۳۸۶۹ / ت ۵۲۸۸۵ هـ            ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت امور خارجه – وزارت دادگستری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۵ / ۱ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ :

 

ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف – قانون : قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن .

ب – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار : اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است .

ج – اقامتگاه : به ترتیب مقرر در قانون مدنی

د- مؤدی : اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفى منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن ها .

هـ – تابعیت : به ترتیب مقرر در قانون مدنی .

و – سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور .

ماده ۲  اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون ، تکلیفی در خصوص دریافت گواهی موضوع این آیین نامه

از مؤدیانی که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و

گواهی های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده اند ، برای همان

اموال و دارایی ها ندارند.

تبصره- در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون ، بخشی از ارزش یک مال پس از

کسر دیون محقق ، واجبات مالی و عبادی و