آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مصوب 28/ 5/ 1388

توضیحات

ماده ۱ ـ در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف ـ سازمان: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ب ـ ارزیابی کیفیت: انطباق محصول، خدمت، فرایند، سیستم و بنگاه با الزامات تعیین شده که شامل آزمون، بازرسی، صدور گواهی و تأیید صلاحیت بنگاه ها می ‌شود.
پ ـ نظام ارزیابی کیفیت: مقررات، روش ‌های اجرایی و مدیریتی که برای ارزیابی کیفیت به کار می ‌رود.