آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مصوب ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (32)
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
مصوب 11/ 6/ 1386 هیأت وزیران

توضیحات

ماده۱ـ در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ .
ب ـ شورا: شورای سیاست‌ گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (۲) این آیین ‌نامه.
پ ـ مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موضوع بند (الف) ماده (۴) این آیین ‌نامه.
ت ـ مرکز میانی: مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، موضوع بند (ب) ماده (۴) این آیین ‌نامه است.
ث ـ دفاتر ثبت‌نام: دفتر ثبت ‌نام گواهی الکترونیکی، موضوع بند (پ) ماده (۴) این آیین ‌نامه.