آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مصوب ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده (32)
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
مصوب 11/ 6/ 1386 هیأت وزیران