آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶»

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 «قانون اصلاح پاره ای

از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356»

مصوب 5/3/1384 رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

توضیحات

ماده ۱ (اصلاحی ۱۸/۰۴/۱۳۸۴) – به حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. …