آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶»

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 «قانون اصلاح پاره ای

از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356»

مصوب 5/3/1384 رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی