آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۴/ ۵/ ۱۳۸۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مصوب 24/ 5/ 1388

توضیحات

ماده ۱ ـ در این آیین‌ نامه، اصطلاحات مربوط در معانی زیر به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
ب ـ خانواده مستضعف و محروم: خانواده ‌ای که بنا به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارد.