آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده (27)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 13/ 4/ 1395 هیأت وزیران