آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (27)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب 13/ 4/ 1395 هیأت وزیران

توضیحات

ماده۱- در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف. قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی.
ب. وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و