آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
مصوب 14/ 4/ 1394 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست – مصوب ۱۳۹۲ –

ب- سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان…