آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
مصوب 14/ 4/ 1394 هیأت وزیران