آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 13/ 6/ 1381 رییس قوه قضاییه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور