آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۳ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده (13)

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

مصوب 27/ 10/ 1383 هیأت وزیران