آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۳ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده (13)

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

مصوب 27/ 10/ 1383 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ ـ کلیه دادگاه ها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم‌ برای افراد معلول اقدام نمایند.

ماده ۲ ـ تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم‌، با کمیسیون پزشکی سازمان…