آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ «اصلاحی ۱۳/ ۹/ ۱۳۷۹» قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۸۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی ماده 13 «اصلاحی 13/ 9/ 1379» قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 8/ 6/ 1380 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی