آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ «اصلاحی ۱۳/ ۹/ ۱۳۷۹» قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۸۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی ماده 13 «اصلاحی 13/ 9/ 1379» قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 8/ 6/ 1380 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

توضیحات

فصل اول – بهداشت فردى
ماده ۱- کلیه متصدیان و کارگران و اشخاص که در مراکز تهیه و تولید و توزیع و نگهدارى و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى بهداشتى و اماکن عمومى اشتغال دارند. موظفند دوره ویژه بهداشت عمومى را به ترتیبى که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعیین و اعلام …