آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۲۰۶۶۰ / ت ۵۰۵۷۲ھ          14 / 10 / 1393

وزارت کشور – وزارت نیرو – وزارت نفت – وزارت راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه 7 / 10 / 1393 به پیشنهاد وزارت کشور با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو ، نفت و راه و شهرسازی و به…

توضیحات

آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران

وزارت کشور – وزارت نیرو – وزارت نفت – وزارت راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران

و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو ، نفت و راه و

شهرسازی و به استناد ماده (۱۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب -۱۳۹۱ ، آیین نامه اجرایی

ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد :

آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران :

ماده ۱

 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – قانون : قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ .
ب – بنیاد : بنیاد شهید و امور ایثارگران .
پ – مزار شهید : محل دفن پیکر مطهر شهید معلوم الجسد و گم نام و سنگ یاد بود شهید مفقود الجسد.
ت – گلزار شهدا : محلی که مشتمل بر وجود یک یا تعدادی از مزار شهید می باشد .
آییننامه اجرایی ماده ۱۱
ث- یادمان شهدا : کلیه فضاها ، ساختمان ها ، معماری آثار حجمی و نقوش برجسته مرتبط
با شهیدان و مفاهیم ایثار و شهادت که طراحی و در گلزار شهدا و یا در جوار آن اجراء می گردد.
ج – ساخت و سامان دهی گلزار شهدا : اقداماتی که در ارتباط با فضا سازی ، بهسازی و زیباسازی

گلزار شهدا طراحی و اجراء می شود.

الف – قانون : قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ .

ب – بنیاد : بنیاد شهید و امور ایثارگران .

پ – مزار شهید : محل دفن پیکر مطهر شهید معلوم الجسد و گم نام و سنگ یاد بود شهید مفقود الجسد.

ت – گلزار شهدا : محلی که مشتمل بر وجود یک یا تعدادی از مزار شهید می باشد .

ث- یادمان شهدا : کلیه فضاها ، ساختمان ها ، معماری آثار حجمی و نقوش برجسته مرتبط با شهیدان و مفاهیم

ایثار و شهادت که طراحی و در گلزار شهدا و یا در جوار آن اجراء می گردد.