آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/ ۲/ ۱۳۸۲ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/ 2/ 1382 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ فصل اول ـ کلیات‌
ماده ۱ـ در این آیین‌ نامه‌، واژه ‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می‌ رود:
الف ـ قانون‌: «قانون کانون کارشناسان رسمی ‌دادگستری‌».
ب ـ کانون‌: «کانون کارشناسان رسمی ‌دادگستری‌».
ج ـ شورای عالی‌: شورای عالی کارشناسان رسمی‌».
ماده ۲ ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی ‌مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان‌، محل اقامتی می ‌باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است‌.
ماده ۳ ـ معیار تشخیص نزدیک ترین کانون‌، فاصله نزدیک ترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، براساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌ شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیک ترین کانون‌، نظر شورای