آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
مصوب 25/ 2/ 1381
هیأت وزیران با اصلاحات بعدی