آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۷/ ۳/ ۱۳۹۳ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
مصوب 7/ 3/ 1393 هیأت وزیران