آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۷/ ۳/ ۱۳۹۳ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
مصوب 7/ 3/ 1393 هیأت وزیران

توضیحات

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .
ب ـ پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر.
پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت می باشد.
ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای