آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵/ ۲/ ۱۳۹۲ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
مصوب 25/ 2/ 1392 رییس قوه قضاییه

توضیحات

کلیات
ماده ۱ ـ عبارات اختصاری در این آیین ‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی قضات
دادستان: دادستان انتظامی قضات
دادیار: دادیار انتظامی قضات