آیین نامه اجرایی قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب ۹/ ۱/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون
«ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»
مصوب 9/ 1/ 1374 با اصلاحات بعدی