آیین نامه اجرایی قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب ۹/ ۱/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون
«ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»
مصوب 9/ 1/ 1374 با اصلاحات بعدی

توضیحات

‌ماده ۱ (اصلاحی ۱۱/ ۶/ ۱۳۷۵) – مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظر خواهی از وزارتخانه ‌های پست و تلگراف و تلفن (‌برای‌ صلاحیت ‌های فنی) و اطلاعات موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌ های واصل شده اعلام نظر نمایند پس از پایان مهلت تعیین ‌شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌ های فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به ارائه مجوز خواهد بود