آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری

اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی