آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری

اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

توضیحات

ماده ۱ – تعاریف اصطلاحات واژه ‌های استفاده شده در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – قانون: قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵

ب – فرهنگستان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی …