آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون معادن
مصوب 11/ 4/ 1392 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور