آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون معادن
مصوب 11/ 4/ 1392 هیأت وزیران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت ـ فعالیت ‌های معدنی: عملیات پی ‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه ‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی.
ث ـ مجوز صلاحیت: پروانه اشتغال به کار حرفه ‌های مهندسی معدن و …