آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۹۵ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
مصوب 3/ 6/ 1395
هیأت وزیران

توضیحات

فصل اول- تعاریف و مشخصات
ماده ۱ – منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین نامه، کلیه رسانه های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه های خبری) و غیر برخط (انواع حامل های داده) است.
ماده ۲ – رسانه های چاپی (مطبوعات) و رسانه های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یک بار (روزنامه)، هفته ای یک بار (هفته نامه)، ماهی یک بار (ماه نامه)، سه ماه یک بار (فصل نامه)، شش ماه یک بار و سالی یک بار (سال نامه) منتشر شوند