آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۶۴ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
مصوب 15/ 10/ 1364
هیأت وزیران