آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۶ هیات وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 7/ 8/ 1396 هیات وزیران

توضیحات

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‏روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .
ب ـ پول شویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پول شویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .
پ ـ تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون.