آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول
مصوب 3/ 2/ 1374 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول را‌ به نحو مقتضی جهت اطلاع عموم آگهی نماید.
‌ماده ۲ – ثبت محل مکلف است با وصول درخواست کتبی و اسناد رسمی …