آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول
مصوب 3/ 2/ 1374 هیأت وزیران